top of page

SKLPT

PRIVACY

NL

SKLPT privacybeleid

https://www.sklpt.be

SKLPT geeft veel om je privacy. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je hebben verzameld.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en voor direct marketing binnen het kader van onze onderneming. 

Wanneer je bij ons koopt, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, adres, factuur- en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en optionele accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor verschillende doeleinden:

-       om je informatie te sturen over je account en bestelling

-       om te reageren op je verzoeken, inclusief terugbetalingen en klachten

-       om betalingen te verwerken

-       om je account voor onze winkel in te stellen

-       om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belastingen

-       om ons winkelaanbod te verbeteren

-       om je marketingberichten te sturen, als je daarvoor kiest

-       ...

 

Als je een account aanmaakt, slaan we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op.
Die gegevens worden gebruikt voor toekomstige bestellingen. Over het algemeen bewaren we je gegevens zolang we die nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen en gebruiken.

 

We stellen je gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.  Als we gegevens delen met derden is dat enkel en alleen in functie van het uitvoeren van onze overeenkomst: bijv. je adres voor de verzending.

 

Net als andere websites, maakt SKLPT gebruik van cookies.
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
Je kan ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de pop-up op deze site of via je individuele browseropties.
Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kan je terecht op de respectieve websites van de browsers.

 

Wij bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jeaangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

 

Indien je niet wenst dat we uw gegevens gebruiken voor direct marketing of de gegevens die we over je hebben wil inkijken, verbeteren of laten wissen, kan je dat laten weten door een mailtje te sturen naar manon@sklpt.be.

 

Door onze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid en ga je akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Heb je nog vragen?  Aarzel niet om ons te contacteren: manon@sklpt.be

Laatste update: 18.02.2024

EN

SKLPT privacy policy
https://www.sklpt.be

 

SKLPT cares deeply about your privacy. We treat information collected about you with care.
We therefore only process data we need for (improving) our services and for direct marketing within the framework of our business.

 

When you buy from us, we ask you to provide information including your name, address, billing and shipping address, e-mail address, telephone number and optional account details such as username and password. We use this information for several purposes:- to send you information about your account and order
- to respond to your requests, including refunds and complaints
- to process payments
- to set up your account for our shop
- to comply with our legal obligations, such as calculating taxes
- to improve our shop offer
- to send you marketing messages, if you so choose
- ...

 

When you create an account, we store your name, address, email address and phone number.
This data is used for future orders. In general, we keep your data for as long as we need it for the purposes for which we collect and use it.

 

We do not make your data available to third parties for commercial purposes.  If we share data with third parties, it is only in function of executing our agreement: e.g. your address for shipping.

 

Like other websites, SKLPT uses cookies.
Through our website, cookies are placed by Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to track how visitors use the website.
You can choose to disable cookies via the pop-up on this site or via your individual browser options.
For more detailed information on cookie management with speciic web browsers, please visit the browsers' respective websites.

We keep your data for as long as you are a customer with us. This means that we keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use our services.

 

If you do not want us to use your data for direct marketing or wish to view, correct or delete the data we hold about you, please let us know by sending an email to manon@sklpt.be

By using our website, you consent to our privacy policy and agree to its terms.

 

Still have questions?  Don't hesitate to contact us: manon@sklpt.be

 

Last update: 18.02.2024

bottom of page