top of page

SKLPT

ALGEMENE VOORWAARDEN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

NL

Welkom bij SKLPT

 

Deze website https://www.sklpt.be wordt beheerd door Bart Gosselin.

Sint-Elisabethstraat 33 bus 302, 9120 Melsele, België

ondernemingsnr.: BE 0684 374 590

e-mail: manon@sklpt.be

 

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden.  De meest recente versie is hier beschikbaar.

 

partijen

Elke verwijzing naar ‘je’ of ‘jouw’ heeft betrekking op de klant, zijnde iedere consument die gebruik maakt van deze site en/of een bestelling plaatst.

‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ slaat op SKLPT.

Alle producten, tekst, afbeeldingen, logo’s, beschrijvingen, gegevens, prijsinformatie en alle ander materiaal en informatie op deze website wordt aangeduid als ‘inhoud’ of ‘producten’

 

inhoud

De inhoud is auteursrechterlijk beschermd.

We doen er alles aan om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven.  De weergave van kleuren kan echter afwijkend zijn en is o.a. afhankelijk van uw scherminstellingen.  Afmetingen en schaal kunnen vertekend zijn. 

Aangezien de producten met de hand gemaakt worden, zijn kleine afwijkingen niet uit te sluiten. Je kan ze beschouwen als een ‘extra feature’.
In de productspecificaties geven we de technische gegevens weer.  We doen dit met de grootste zorgvuldigheid.  We zijn echter niet verantwoordelijk voor vergissingen. 

Wij hebben het recht de inhoud op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bindend.

 

prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen op www.sklpt.be zijn in euro en incl. 21% BTW. 
Momenteel verzenden we naar België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.  Wil je verzending naar een ander land?  Contacteer osn dan zodat we kunnen kijken wat mogelijk is.
De verzendingskosten worden berekend bij het afhandelen van de bestelling.
Alle andere kosten (heffingen, aanvullende belastingen…) zijn niet inbegrepen en moeten door jou gedragen worden.  Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele aanvullende kosten.

Alle aankopen dienen voor de verzending volledig betaald te worden.
Facturen zijn volledig betaalbaar op onze vestiging te 9120 Melsele, Sint-Elisabethstraat 33 bus 302. (Belgie)

Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot facturen gedetailleerd worden geformuleerd en per aangetekende brief worden verzonden binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Een interest van 1% per maand is verschuldigd op elk achterstallig bedrag vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd was tot de datum van de daadwerkelijke betaling, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is.

We behouden ons het recht voor om bij niet-betaling of bij enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de afnemer uit hoofde van de overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden en alle verschuldigde bedragen, ook die van nog niet vervallen facturen, op te eisen of slechts tegen contante betaling te leveren, onverminderd eventuele eerdere overeenkomsten of andere aan ons toekomende rechten. Indien wij ons niet onmiddellijk op de tekortkomingen van de afnemer beroepen, kan dit niet worden beschouwd als een afstand van het recht om dat later alsnog te doen.

Alle goederen blijven onze eigendom tot de betaling integraal voldaan is, inclusief alle kosten, belastingen, rente en vergoedingen.  Bij niet-betaling zijn we gerechtigd de goederen terug te nemen en de kosten daarvoor te verhalen.

levering en leveringstermijnen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvende offertes.  Een bestelling is pas bindend wanneer deze uitdrukkelijk door ons wordt aanvaard.
Aangezien van sommige producten maar enkele exemplaren beschikbaar zijn, is een overlap in de bestelprocedure niet uit te sluiten.  Wij geven hierbij voorrang aan de bestelling die we als eerste ontvangen.  Latere bestellingen zullen noodgedwongen geannuleerd worden zonder enige compensatie.
Pakjes worden 2 keer per week verzonden.  Heb je een pakket sneller nodig?  Contacteer ons dan zodat we kunnen kijken wat mogelijk is.

Wij doen er alles aan om de opgegeven leveringstermijn te respecteren.  De leveringstermijnen zijn echter indicatief en niet bindend.  Vertragingen in de levering kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in het leveringsadres.  Indien dit aanleiding geeft tot extra kosten, kunnen wij die aan je doorrekenen.

De prijzen zijn exclusief leveringskosten.  Die worden apart vermeld.

 

omruilen en retourneren

De aangekochte goederen kunnen teruggestuurd of geruild worden binnen 14 dagen kalenderdagen na levering.  Aangekochte cadeaukaarten kunnen echter niet geretourneerd worden.

Enkel nieuwe, ongebruikte en onbeschadigde artikelen, inclusief alle labels en in de originele verpakking, komen in aanmerking voor terugbetaling.

Gebruikte artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Indien het teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde gedaald is, zijn we gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen. 

Wij hebben het recht om teruggestuurde goederen of een terugbetaling te weigeren indien ze niet conform onze voorwaarden werden teruggestuurd.

Zorg voor een juiste adressering en voldoende frankering.  We raden je aan het pakket te verzekeren en te zorgen voor een trackingnr.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor retourzendingen die we niet ontvangen.

Zodra we je pakket hebben ontvangen, sturen we u een bevestigingsmail.  We zorgen voor een correcte afhandeling.

 

cadeaukaarten

De cadeaukaarten zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. De vervaldatum staat op elke cadeaukaart vermeld. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur kunnen de cadeaukaarten niet worden gebruikt voor aankopen en kan de ongebruikte restwaarde niet worden terugbetaald.

Aangekochte cadeaukaarten kunnen niet geretourneerd worden.

 

bewijsvoering

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties.

 

bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Heb je nog vragen?  Aarzel niet om ons te contacteren: manon@sklpt.be

Laatste update: 18.02.2024

EN

Welcome to SKLPT

 

This website https://www.sklpt.be is managed by Bart Gosselin.

Sint-Elisabethstraat 33 bus 302, 9120 Melsele, Belgium

company number: BE 0684 374 590

e-mail: manon@sklpt.be

 

By using this website, you accept these general terms and conditions in their entirety and without reservation.

These general terms and conditions are subject to change.  The most recent version is available here.

 

parties

Any reference to 'you' or 'your' refers to the customer, being any consumer using this site and/or placing an order.

'us', 'we', 'us' or 'our' refers to SKLPT.

All products, text, images, logos, descriptions, data, pricing information and all other material and information on this website is referred to as 'content' or 'products'

 

content

Content is copyrighted.

We make every effort to display products as faithfully as possible.  However, the display of colours may vary and depends, among other things, on your screen settings.  Dimensions and scale may be distorted. 

As the products are handmade, minor deviations cannot be ruled out. You can consider them an 'extra feature'.

In the product specifications, we present the technical data.  We do this with the utmost care.  However, we are not responsible for errors. 

We are entitled to change or remove content at any time without prior notice.

The content is provided for information purposes only and is not binding.

 

prices and payment

All prices listed on www.sklpt.design are in euros and include 21% VAT. 

We currently ship to Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Germany and France.  Would you like to ship to another country?  Please contact us so we can see what is possible.

The shipping costs will be calculated when the order is completed.

All other costs (duties, additional taxes...) are not included and must be borne by you.  We cannot be held responsible for any additional charges.

All purchases must be paid in full before shipment.

Invoices are payable in full at our location at Belgium, 9120 Melsele, Sint-Elisabethstraat 33 bus 302.

To be admissible, all complaints relating to invoices must be detailed and sent by registered letter within seven days of receipt of the relevant invoice. Interest of 1% per month is payable on any overdue amount from the date payment was due to the date of actual payment, without the need for a notice of default or reminder.

We reserve the right, in the event of non-payment or any other failure to fulfil the customer's obligations under the agreement, to suspend performance of the agreement or to immediately terminate all agreements with the customer by operation of law and without notice of default and without judicial intervention, and to demand all amounts due, including those of invoices not yet due, or to deliver only against cash payment, without prejudice to any previous agreements or other rights accruing to us. If we do not immediately invoke the buyer's shortcomings, this cannot be regarded as a waiver of the right to do so later.

All goods remain our property until payment has been made in full, including all costs, taxes, interest and fees.  In case of non-payment, we shall be entitled to take back the goods and recover the costs thereof.

 

 

delivery and delivery terms

All offers are non-binding quotations.  An order is only binding when it is expressly accepted by us.

As only a few copies of some products are available, an overlap in the ordering process cannot be ruled out.  We will give priority to the order we receive first.  Subsequent orders will necessarily be cancelled without any compensation.

Parcels are dispatched twice a week.  Do you need a parcel faster?  Then contact us so we can see what is possible.

We make every effort to meet the stated delivery time.  However, delivery times are indicative and not binding.  Delays in delivery cannot give rise to compensation.

We are not responsible for errors in the delivery address.  If this results in additional costs, we may pass these on to you.

Prices do not include delivery costs.  These are stated separately.

 

exchange and return

Purchased goods can be returned or exchanged within 14 calendar days of delivery.  However, purchased gift cards cannot be returned.

Only new, unused and undamaged items, including all labels and in their original packaging, are eligible for a refund.

Used items cannot be exchanged or returned.

If the returned item has depreciated in any way, we are entitled to charge this depreciation. 

We have the right to refuse returned goods or a refund if they were not returned in accordance with our terms and conditions.

Please ensure correct addressing and sufficient postage.  We recommend that you insure the package and provide a tracking number.  We are not responsible for returns we do not receive.

Once we have received your package, we will send you a confirmation e-mail.  We will ensure proper handling.

 

gift cards

Gift cards are valid for 1 year from the date of purchase. The expiry date is indicated on each gift card. Upon expiry, gift cards cannot be used for purchases and the unused residual value cannot be refunded.

Purchased gift cards cannot be returned.

 

proof

All parties accept the validity of electronic evidence in the context of their relationships.

 

jurisdiction

All our agreements are subject to Belgian law. The courts of Antwerp have exclusive jurisdiction for all disputes.

 

Do you still have questions?  Do not hesitate to contact us: manon@sklpt.be

Last update: 18.02.2024

bottom of page